Magento 2 : ประโยชน์ของ Attribute

เรื่อง การจัดการ Attribute เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เนื้อหายาวพอสมควรค่ะ แอดมินเลยแบ่ง VDO เป็น 2 ตอน VDO จะได้ไม่ยาวเกินไป จะได้ค่อยๆ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Attribute ว่าคืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง แล้วค่อยไปสร้าง Attribute และจัดการ Attribute set ค่ะ
Magento 2 : ประโยชน์ของ Attribute